Baraza Consulting

Genus

Ett svenskt företag inom en tekniktung bransch hade under längre tid haft fokus på att öka antalet kvinnor. Trots stora ansträngningar i form av mentorskap, utbildning för kvinnor och kartläggning av hur det såg ut gick förändringen trögt. Av en slump kom vi i kontakt med företagets ledningsgrupp. Vår tes, att problelmet snarare berodde på att medeklassmän valde andra medelklassmän än att kvinnorna inte tog för sig var inte populär. Först efter att vi framgångsrikt arbetat med en storkundsgrupp under ett år var ledningsgruppen mogen att ta till sig ny kunskap om företagets kultur var avgörande för hur företaget skulle hantera flera strategiska frågeställningar.

Resultatet blev på kort sikt att riskbedömningarna för större projekt gjordes om i grunden när fler perspektiv anlades på varje projekt. Inom ett år hade storkundsgruppen ändrat sitt sätt att arbeta så att back-officepersonalen var mer delaktiga i försäljningsarbetet. Detta i sin tur ledde till en högre affärskvalitet, dvs ökade marginaler. Det fanns två affärsmässiga orsaker till detta. För det första anpassades erbjudandet till varje kund, i större utsträckning då även omvärldsinformation som fanns tillgänglig internt utnyttjades i säljarbetet. För det andra ledde samarbetet till att produktmixen ändrades något eftersom begreppet kundportföljer började användas, där de minst lönsamma produkterna blev synliga.